Правила при посещение

За да бъде максимално приятно преживяването ви с нас, имайте предвид следните правила на центъра.

 1. Заплащането от страна на клиента за занятия или услуги, както и на абонаментна карта, се счита за потвърждение за пълното му съгласие с настоящите правила.
 2. Центърът има право, без да е задължен да се аргументира, да откаже на физическо лице предоставяне на услугите, които предлага.
 3. При нарушаване на настоящите правила, Центърът има право да откаже на клиента за в бъдеще предоставянето на съответните услуги.
 4. Центъра могат да посещават хора, които нямат остри и/или хронични инфекциозни или кожни заболявания, както и противопоказания за занимания във физкултурни и оздравителни учреждения.
 5. Посещенията се осъществяват само след предварително заплащане на заниманието или на абонаментната такса в съответствие с актуалния ценоразпис.
 6. Абонаментът е персонален и не може да бъде преотстъпен или използван от други лица. Използването на абонамента е възможно единствено в рамките на срока на валидност, оказан в абонаментния лист. Просрочването на абонамента е възможно само след писмено заявление от страна на притежателя, при наличие на уважителни причини за удължаването му.
 7. Влизането в залата се разрешава само в спортно облекло и боси. Във всички останали помещения на Центъра се позволява използването на обувки/чехли за вътрешно ползване.
 8. Посещавайки занятията, Клиентът изцяло приема отговорността за здравословното си състояние. Центърът не носи отговорност за вредите, свързани с влошаване на здравословното състояние и травми, в резултат или получени по време на посещението на Центъра, в това число и при използването на оборудването на Центъра. Изключение правят случаите, в които вредата е причинена непосредствено от неправомерни действия от страна на Центъра.
 9. При наличие на проблеми със самочувствието, Клиентът е задължен да съобщи на преподавателя за състоянието си преди започването на занятието. При появата на дискомфорт по време на занятието, Клиентът трябва веднага да уведоми преподавателя.
 10. Преподавателят трябва да познава проблемите на Клиента и има право да го пренасочи в друга група (например с по-ниско ниво на напредналост) или да преустанови заниманието му при наличие на проявили се по време на занятието противопоказания.
 11. Клиентът е длъжен да съблюдава правилата за обща и лична хигиена, да поддържа чистотата във всички помещения на Центъра, които използва до, по време на и след занятията.
 12. По време на пребиваването си в Центъра, Клиентът се задължава да спазва правилата за обществен ред (да е с подобаващо облекло, да не вдига шум, да не използва в речника си нецензурни изрази, да не създава неудобство на останалите посетители).
 13. С цел обезпечаването на безопасността в процеса на занятията, Клиентът е длъжен да изпълнява упражненията единствено под ръководството на преподавателя.
 14. След приключване на занятията, Клиентът е длъжен да върне помощните материали в специално предназначените за това места и в надлежен вид. Клиентът е длъжен да възстанови вредата, причинената загуба или повреда на оборудването, материалите или имуществото на Центъра. Не се позволява провеждане на занятия от страна на Клиентите на територията на Центъра.
 15. Клиентът има право да ползва услугите само на преподавателите в Центъра.
 16. Занятията е Центъра се провеждат по разписание, установено от самия Център. Центърът има право да внася изменения или допълнения в разписанието и да замени, посочения в разписанието преподавател.
 17. Клиентът е длъжен да пристига на време за груповите занимания. В случаите на закъснение, преподавателят има право да не допусне Клиента до заниманието. В този случай пропуснатото по вина на Клиента занимание не подлежи на компенсация/замяна.
 18. Непълнолетни лица на възраст под 14 години могат да пребивават на територията на Центъра само в присъствието на родител или законен представител. Родители или наставници носят пълна лична отговорност за безопасността и спазването на Правилата за посещаване на Центъра от непълнолетни.
 19. Центърът има право да преустанови работа по време на специални мероприятия и/или ремонтни и профилактични дейности. За посочените обстоятелства Клиентът се информира предварително, като информацията се обявява на информационните табла в Центъра не по-късно от 24 часа до провеждането на съответното мероприятие/дейност.
 20. Центърът има право да променя работното си време. Информация за промяната в часа (режима) на работа на Центъра ще бъде предоставяна на съответните информационни табла.