poster

04 май 2019 | 09:00

Семинар със Зарна Мохан/ Workshop with Zarna Mohan

Master of Balance

ул. Д-р Стойчо Йорданов 6, кв. Бриз, Варна

Facebook събитие

English Text below!
В началото на м. май 2019 г. очакваме гостуването на Зарна Мохан, старши преподавател по метода на Айенгар Йога от Хайдерабад, Индия и пряк ученик на Йогачаря Б.К.С. Айенгар.с дългогодишен опит в йога терапия. Зарна ще бъде в нашето студио две седмици и ще открие гостуването си със семинар включващ общо 7 занимания с различна насоченост.

Заниманията в първите два дни, 4 и 5 май са подходящи за всички желаещи, а на 6 май – за учители и хора страдащи от здравословни проблеми. Каним хора с оплаквания да се запишат на тези терапевтични часове!

Зарна Мохан започва своя път в йога на 18-годишна възраст през 1974 г. при Отец Джозеф Перейра в Мумбай. През 1977 г. се присъединява към Йогачаря Б.К.С. Айенгар, който по онова време пътува до Мумбай чак от Пуна, за да преподава йога. Оттогава тя става предан ученик на гениалния Б.К.С. Айенгар и до днес остава трайно свързана с него и с метода на Айенгар Йога.

С благословията и напътствията на Гуруджи, тя разработва собствен методологичен и вдъхновяващ подход към практиката и преподаването на йога. Кариерата ѝ на преподавател по йога започва в началото на 1980-те години в Мумбай под егидата на Изследователски тръст „Светлина върху йога“. През този период тя придобива магистърска степен по философия в Университета в Мумбай (тогавашния Бомбай).

След като сключва брак, Зарна се мести в Хайдерабад през 1986 г. и започва да въвежда Айенгар Йога в градовете близнаци Хайдерабад и Секундерабад. В Хайдерабад, тя полага здрави основи на Айенгар Йога, като преподава без прекъсване там през последните 32 години, независимо, че работи като щатен служител в „Ризърв Банк ъв Индия“ (РБИ).

Освен своите часове, Зарна преподава Айенгар Йога в няколко различни институции и организации, като Рамакришна Мат, РБИ, НАБАРД и ИСБ. В националната полицейска академия, тя провежда курсове по обучение на новобранци и старши офицери в ИПС. По покана на различни учреждения тя провежда часове по йога за техните служители. Освен това, провежда и семинари в Ришикеш и Белари.

Наред с това, тя взема участие като лектор в Първия световен парламент по духовност, състоял се в Хайдерабад през 2013 г., в Ротационната програма по културен обмен в Южна Корея (1994 г.); а също така провежда сесии по йога в различни платформи като „Сакши Лайв Уел Експо“ в Хайдерабад и вдигането на завесата на Международния ден на йога, проведен в Делхи (2016 г.)

През 2016 г., тя се пенсионира от РБИ и сега посвещава цялото си време на йога. Освен провеждането на редовните часове, тя се фокусира върху часове за терапия на хора страдащи от различни заболявания.

През 2015 е удостоена е с почетна грамота за приноса си в сферата на йога от Шри Бандару Дататрея, тогавашен министър на труда в Индия. Отличена е и от женското крило на Партия Баратия Жаната по случай Международния ден на жената през 2016 г.

Зарна Мохан е талантлив и опитен тълкувател на йога. Тя е много земен и скромен човек, който съзнателно се стреми да не привлича вниманието върху себе си. Часовете ѝ са наситени с мъдрост, хумор и философията на йога. Това дава възможност на учениците ѝ да изпитат успокояване и свобода от съприкосновението си с по-дълбоките пластове на своето битие.

Цени при заплащане до/Prices valid until: 15.04.2019:
За 4 и 5 май/ 4th and 5th May (5 занятия/classes) – обща цена/total price BGN 200 лв. (след/after 15.04 – BGN 250 лв.)
Само за 4 май/4th May only – BGN 110 лв. (след/after 15.04. – BGN 140 лв.)
Само за 5 май/5th May only – BGN 120 лв. (след/after 15.04. – BGN 150 лв.)
За 6 май/6th May – BGN 100 лв. (след/after 15.04. – BGN 125 лв.)
Единично занимание/Single class only – BGN 60 лв.

Моля запишете се, за да си осигурите място! За въпроси пишете тук или се свържете с нас на телефон: 0885818562
Посетете и блога на Зарна: “www.hiyj.blogspot.com
Please sign up to save your spot! For booking or further questions and queries, please get in touch here, or phone 0885818562
Visit Zarna’s blog “www.hiyj.blogspot.com

Zarna Mohan a senior teacher of Iyengar Yoga from Hyderabad, India, is a direct disciple of Yogacharya B K S Iyengar. She began her yoga journey at the age of 18 in the year 1974 under Father Joe Pareira in Mumbai. In the year 1977 she joined Yogacharya B.K.S. Iyengar who then used to travel all the way from Pune to Mumbai to teach yoga. Since then she became a devoted student of the genius B.K.S. Iyengar and has maintained a long lasting association with him and Iyengar Yoga.

With the blessings and guidance of Guruji she has developed her own methodical and inspirational approach to practice and teaching of yoga. Her career as a yoga teacher began in the early 1980’s in Mumbai under ‘Light on Yoga Research Trust. During this time she completed her Masters in Philosophy from the Mumbai (erstwhile Bombay ) University.

After marriage Zarna moved to Hyderabad in 1986 and introduced Iyengar Yoga to the twin cities of Hyderabad and Secunderabad. She laid a strong foundation of Iyengar Yoga in Hyderabad teaching continuously for the last 32 years despite being a full time employee of Reserve Bank of India (RBI).

Besides having her own classes Zarna taught Iyengar Yoga in several institutions and organisations like Ramakrishna Math, RBI, NABARD and ISB. At the National Police Academy she has done training sessions for fresh recruits and Senior IPS Officers. She is also invited by various organisations to take yoga sessions for their employees. Besides these, she also conducts workshops at Rishikesh and Bellary.

Apart from these, she has Participated as a speaker at the First World Parliament on Spirituality held in Hyderabad (2013), Rotary Cultural Exchange Program in South Korea (1994); she has also conducted yoga sessions at various platforms like ‘Sakshi Live Well Expo’ in Hyderabad and International Yoga Day curtain raiser held in Delhi (2016).

In 2016, she retired from RBI and now devotes all her time to Yoga. Besides conducting regular classes, she focuses on conducting therapy classes for people suffering from different ailments.

She has been honoured by Sri. Bandaru Dattatreya, the then Union Minister for Labour for her contributions in the field of yoga in 2015. Also Felicitated by the Women’s wing of Bharatiya Janata Party on Woman’s Day in 2016.

Zarna Mohan is a talented and experienced exponent of yoga. She is down to earth in her outlook and consciously maintains a low profile. Her classes are infused with wisdom, humour and philosophy of yoga – it enables her students to experience relief and freedom, having touched the deeper levels of their being.